Skole-hjem samarbeidet

Kopervik videregående skole har følgende rutiner for skole-hjem samarbeid:

1. Foresatte i Vg1 og Vg2 inviteres til foreldremøte innen 14 dager etter skolestart. På foreldremøtet skjer følgende:

i) Rektor orienterer om skolen og skolens satsingsområder for alle foresatte til Vg1/Vg2.

ii) De foresatte deles inn i klassene som deres sønn/datter går i og får møte kontaktlærer

iii) Foresatte får anledning til individuelle samtaler med kontaktlærer

2. Innen utgangen av kalenderåret inviteres elever i Vg1 og Vg2, sammen med sine foresatte, til en utviklingssamtale med kontaktlærer.

3. På nyåret (før søknadsfrist) får foresatte informasjon om fagvalg tilsendt på e-post, med mulighet for å avtale møte med rådgiver/kontaktlærer for ytterligere oppfølging

4. Foresatte til alle elever ved skolen får i løpet av skoleåret e-poster med informasjon om aktiviteter på skolen. Eksempel på dette er plan for heldagsprøver og eksamen.

5. Det sendes SMS til foresatte med påminning om aktiviteter på skolen igjennom året. Eksempel på dette er påminning om foreldremøter.

6. Foresatte for elever under 18 år, blir kontaktet dersom skolen ser at det er problemstillinger med fravær, at eleven ofte kommer for sent eller andre ordens-/atferdsutfordringer. Skolen har et opplegg for tett oppfølging av elevene på disse områdene, og vil derfor tidlig kunne avdekke problemer, som det vil være naturlig å diskutere med de foresatte.

7. Kontaktlærer kontakter hjem/foresatte når elev er borte fra skolen, uten at det er informert om noen grunn for dette. Kontakten med hjem/foresatte skal gjøres senest innen 3. dag med fravær. Eleven skal så snart som mulig varsle lærer/kontaktlærer når han/hun må forlate skolen i opplæringstida. Eleven skal uoppfordret levere egenmelding, ev. sykemelding, så snart som mulig

8. Skolen informerer om og oppfordrer de foresatte til å benytte foresatt-modul i Skolearena, for lettere å kunne følge opp sine barn ifht fravær og vurderingssituasjoner.

Del denne artikkelen på: